ลูกตาลสุกเหยื่อล่อปูนา

************************

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกษตรกรมักจะประสบอยู่ตลอดมา คือ ปูนาที่กินข้าวกล้าในระยะหลังปัก

ดำและช่วงแตกกอ ซึ่งสร้างความเสียหายค่อนข้างมากในบางปี สิ่งที่เกษตรกรทำได้ก็คือ การจับทำลายหรือ

นำไปเป็นอาหารเท่านั้น ต่อมามีการนำสารเคมีบางชนิดมาทดลองใช้โดยผสมกับเหยื่อหรืออาหารที่คิดว่าปูนา

ชอบกิน นำไปวางล่อตามบริเวณริมคันนา เมื่อปูนากินเหยื่อพิษก็จะตาย แต่ปัญหาที่เกิดตามมาก็คือ

นอกเหนือจากปูนาแล้วสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ อาทิ กุ้ง หอย ปลา ก็ยังชอบกินอีกด้วย ทำให้สัตว์น้ำเหล่านี้ตายไป

ค่อนข้างมาก ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มวิตกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติหมด

ไป จึงทำให้เกิดการสังเกตุและคิดค้นวิธีการกำจัดปูนาขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มสังเกตุว่า ปูนาชอบกินเหยื่อหรือ

อาหารชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่

จนกระทั่งได้พบว่าในแปลงนาที่มีต้นตาล เมื่อลูกตาลสุกหล่นลงในนาและเริ่มเน่าเปื่อย จะมีปูนามากิน

ลูกตาลสุกจำนวนมาก นอกจากนี้ในหลุมหรือบ่อล่อปลาก็มักจะมีปูนาเข้าไปอาศัยอยู่ค่อนข้างมากเช่นกัน

เกษตรกรหลายรายจึงได้คิดว่าหากนำภาชนะบางอย่าง เช่น โอ่ง ไห หรือถังชนิดต่าง ๆ มาฝังลงไปในดินให้

ปากภาชนะอยู่ในระดับผิวดิน แล้วนำเอาลูกตาลสุกหรืออาหารชนิดอื่น ๆ ใส่ลงไป ก็อาจจะล่อให้ปูนามากิน

และตกลงไปในภาชนะเหล่านั้นจนไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีก เมื่อผลการทดลองทำปรากฎว่าได้ผลดี มีปูนา

มาติดกับดักมาก จึงมีการขยายผลไปในเกษตรกรรายอื่น ๆ นอกจากลูกตาลสุกแล้วเหยื่ออีกชนิดหนึ่งนำมาล่อ

ได้ผลดี คือ รำคั่ว ใบมะละกอเน่า เถาว์พุงหมู (เครือเขาปูน)

ขอขอบคุณ

โดย นายกู้เกียรติ สิทธิมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 6 สนง.กอ.เรณูนคร

ปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยน้ำเร่งดอก  ปุ๋ยเร่งต้น บำรุงต้น

%d bloggers like this: